Operas

Marttinen, Tauno (1912 - 2008) | Pylkkänen, Tauno (1918 - 1980)

Download Operas Catalogue »


Noitarumpu (The Shaman's Drum) Op. 85

Noitarumpu (The Shaman's Drum) Op. 85 | more info
Duration ca 2 h 120 pages

Suurnoita - Baritone
Laestadius - Bass
Kapakkanainen - Soprano
Piika - Mezzosoprano
Bigga - Mezzosoprano
Kapakoitsija - Tenor
Porovaras - Tenor
Kalvas mies - Baritone
Aslak apunoita - Tenor / high baritone
Rutu-Ahku - Contra-alto
Pappi - Baritone
Nimismies - Baritone
Sarrat I - Soprano
Sarrat II - Mezzosoprano45.00 €