Oper

Marttinen, Tauno (1912 - 2008) | Pylkkänen, Tauno (1918 - 1980)

Download Oper Katalog »


Noitarumpu (The Shaman's Drum) Op. 85

Noitarumpu (The Shaman's Drum) Op. 85 | mehr Information
Duration ca 2 h 120 Seiten

Suurnoita - Baritoni
Laestadius - Basso
Kapakkanainen - Sopraano
Piika - Mezzosopraano
Bigga - Mezzosopraano
Kapakoitsija - Tenori
Porovaras - Tenori
Kalvas mies - Baritoni
Aslak apunoita - Tenori / korkea baritoni
Rutu-Ahku - Kontra-altto
Pappi - Baritoni
Nimismies - Baritoni
Sarrat I - Sopraano
Sarrat II - Mezzosopraano45.00 €